Potvrda je sakramenat Duha Svetoga. Isus Krist je začet i rođen po Duhu Svetom od Marije Djevice. Kod krštenja na Jordanu vidljivo mu je darovan Duh Sveti koji ga je “pomazao” za Mesiju. Sam je za se posvjedočio: Na meni je Duh Gospodnji… On me posla blagovjesnikom biti siromasima; proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima: na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje” (Lk 4,18). Evanđelje bilježi da je u svemu svom javnom životu govorio i radio ispunjen Duhom Svetim. Isus je i svojim učenicima obećao Duha Svetoga kao Duha istine koji će ih uvesti u svu istinu, Duha snage kojim će svjedočiti za njega. kao Duha Tješitelja i Branitelja. Obećani dar Duha primili su učenici na prve Duhove i odmah su polaganjem ruku taj dar prenosili na sve krštene. Time se događaj Duhova u Crkvi kroz sve vjekove obnavlja: Duh Sveti utvrđuje srca Isusovih učenika u vjeri, u nadi, u Ljubavi i svjedočenju.

Sakramentom potvrde upotpunjuje se i dovršava ono što se u nama na otajstvan način već počelo događati primanjem sakramenta krštenja. Možemo reći da u sakramentu potvrde u još punijem smislu bivamo «pomazani» Duhom Svetim. Da bi potvrđenici primili Duha Svetoga na njih polažu ruke biskupi. Potvrđenike prate i predstavljaju biskupu kumovi. Oni su predvoditelji i pomoćnici u kršćanskom životu potvrđenika, zato kumovi ne mogu biti oni koji i sami nisu potvrđeni (krizmani).

DA BI NETKO MOGAO PREUZETI SLUŽBU KUMA POTREBNO JE:

(uvjeti koje mora ispunjavati KUM/A, Zakonik Kanonskog prava bilježi;Kan. 893, 874. – & 1.)

1. da ga odredi sam krizmanik ili njegovi roditelji ili onaj tko ih zamjenjuje ili, ako tih nema, župnik ili krstitelj i da je prikladan te da ima nakanu vršiti tu službu

2. da je navršio šesnaestu godinu osim ako nije drugačije određeno, tj. ako dijecezanski biskup odredi drugu dob ili ako župnik ili krstitelj smatraju da zbog opravdanog razloga treba da se dopusti iznimka

3. da je katolik, potvrđen i već pričešćen i da provodi život u skladu s vjerom i preuzetom službom

4. da nije udaren nikakvom zakonom izrečenom ili proglašenom kanonskom kaznom

5. da nije otac ili majka potvrđenika

6. krštenoj osobi koja pripada nekatoličkoj crkvenoj zajednici dopušta se da bude samo svjedok potvrde, i to jedino zajedno s katoličkim kumom

OBRED SVETE POTVRDE

Bitni obred potvrde je pomazanje krizmenim uljem na čelu koje se izvodi polaganjem ruke i riječima:

“Primi pečat dara Duha Svetoga”

Potvrđenik odgovara:

“Amen”

Tako je potvrđenik zauvijek «obilježen» Božjom ljubavlju i svojim obećanjem da će biti vjernik. Taj je «biljeg» pred Bogom neizbrisiv i zato se krizmati može samo jednom u životu.

SVRHA SAKRAKMENTA SVETA POTVRDA

Ono što nam Duh Sveti na otajstven način dariva i izvodi u nama, kroz sakrament potvrde, možemo sažeti:

– usavršuje i nadopunjuje našu sličnost Kristu;

– potpunije i na osobniji način uključuje potvrđenika u Crkvu, tako da postaje sposobniji i obvezniji sudjelovati u poslanju Crkve i preuzimati službe i odgovornosti u njoj;

– Duh Sveti potvrđenika ispunja snagom i slobodom da bi hrabro, kao punoljetni i odrasli kršćani, mogli živjeti po vjeri i za nju svjedočiti.

VJERONAUK KRIZMANIKA SE ODRŽAVA U SLJEDEĆIM TERMINIMA:

  • utorak u 14:30 sati – OŠ S. Kefelje
  • utorak u 15:15 sati – OŠ Z. Franka
  • utorak u 16 sati – OŠ V. Vidrića
  • srijeda u 13: 30 sati – OŠ M. Lovraka